Onze voorwaarden

Gebruik van ad4free.nl

Bij het plaatsen van advertenties dient u zich te houden aan onze naar onderwerpen ingerichte categoriestructuur en uit te gaan van onze Fair Use Policy. U mag daarbij:

 1. Niet handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze voorwaarden.
 2. Geen onjuiste of misleidende informatie verstrekken.
 3. Niet handelen in strijd met enige rechten van derden of handelen dat kan leiden tot klachten van derden.
 4. Geen berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten.
 5. Geen groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders via deze website versturen.
 6. Geen virussen of andere technologie verspreiden die Ad4Free en/of de belangen of het eigendom van gebruikers van deze website kunnen schaden.
 7. Niet de infrastructuur van deze website onredelijk belasten of de goede werking van deze website verstoren.
 8. Geen inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden.
 9. Geen informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 10. Geen van onze maatregelen omzeilen, die gericht zijn om de toegang tot deze website te voorkomen en/of te beperken.

Misbruik van ad4free.nl

Indien u van oordeel bent dat een advertentie niet voldoet aan de in Nederland geldende regels en algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen kunt u dit ons melden. Gebruik daartoe de link die zichtbaar is bij de gedetailleerde advertentiegegevens.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers niet handelen in overeenstemming met onze voorwaarden dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – de hieronder genoemde maatregelen treffen:

 1. Wij kunnen het account van de betreffende gebruiker verwijderen.
 2. Wij kunnen de betreffende advertentie verwijderen.
 3. Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van onze website te weren.

Om onze website en onze gebruikers te beschermen en fraude tegen te gaan, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken, zoals uitgelegd in ons Privacybeleid. Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat en zoals is uitgelegd in ons Privacybeleid.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen, uit. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Ad4Free kunt u indienen door middel van het contactformulier op onze website. Ad4Free zal ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren.